در حال نمایش 4 نتیجه

کفش ایمنی پاتن تبریز

له شدن پنجه های پا در محیط های صنعتی و کارگاهی از بزرگترین صدمات و خطرات در محیط های کارگاهی می باشد. اینگونه خطرات سبب شده است که نیاز به کفش ایمنی به منظور محافظت از پا در برابر این خطرات بیش از پیش احساس شود. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کفش ایمنی از له شدن پنجه پا شما هنگام سقوط اجسام محافظت می کند.