سبد خرید شما خالی می باشد.
0

کپسول های آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر در وزن های 1 کیلوگرم ، 2 کیلوگرم تا 75 کیلو گرم موجود می باشند .

در ادامه میتوانید توضیحات بیشتری در مورد تمامی وزن های این کپسول های آتش نشانی بخوانید :

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 1 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 1 کیلوگرمی

ارتفاع : 22 سانتی متر
قطر : 9 سانتی متر
وزن : 2 کیلوگرم
ورق : 1.5 میلی متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : پودر پاش پلاستیکی
تست آزمون بدنه تا 90 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 2 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 2 کیلوگرمی

ارتفاع : 26 سانتی متر
قطر : 13 سانتی متر
وزن : 3.5 کیلوگرم
ورق : 1.5 میلی متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : پودر پاش پلاستیکی
تست آزمون بدنه تا 90 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 3 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 3 کیلوگرمی

ارتفاع : 31 سانتی متر
قطر : 13 سانتی متر
وزن : 4.5 کیلوگرم
ورق : 1.5 میلی متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : پودر پاش پلاستیکی
تست آزمون بدنه تا 90 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 4 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 4 کیلوگرمی

ارتفاع : 33 سانتی متر
قطر : 15 سانتی متر
وزن : 6 کیلوگرم
ورق : 1.5 میلی متر
شیلنگ : 40 سانتی متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 90 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 6 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 6 کیلوگرمی

ارتفاع : 43 سانتی متر
قطر : 15 سانتی متر
وزن : 9 کیلوگرم
ورق : 1.5 میلی متر
شیلنگ : 47 سانتی متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 90 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 12 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 12 کیلوگرمی

ارتفاع : 52 سانتی متر
قطر : 20 سانتی متر
وزن : 17 کیلوگرم
ورق : 2 میلی متر
شیلنگ : 55 سانتی متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 90 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 25 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 25 کیلوگرمی

ارتفاع : 65 سانتی متر
قطر : 30 سانتی متر
وزن : 35 کیلوگرم
ورق : 3 میلی متر
شیلنگ : 2 متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 50 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 50 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 50 کیلوگرمی

ارتفاع : 75 سانتی متر
قطر : 30 سانتی متر
وزن : 62 کیلوگرم
ورق : 3 میلی متر
شیلنگ : 3 متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 50 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 75 کیلوگرمی

کپسول آتش نشانی پودر و گاز خزر سیلندر 75 کیلوگرمی

ارتفاع : 1 متر
قطر : 25 سانتی متر
وزن : 92 کیلوگرم
ورق : 3 میلی متر
شیلنگ : 4 متر
پودر : استاندارد ملی
رنگ بدنه : پودری الکترواستاتیک
سایر مشخصات : تست آزمون بدنه تا 50 بار انجام شده است
جهت 3 گروه آتش BCE

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است